เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :

             1.  ผลิตและพัฒนาครู/ บุคลากรทางการศึกษา

             2.  พัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริสู่การปฏิบัติ

อัตลักษณ์ของบัณฑิต :

             1.  มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการตามแนวพระบรมราโชบาย

                 – มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง

                 – มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง

                 – มีอาชีพมีงานทำ

                 – เป็นพลเมืองดีมีวินัย

             2.  มีจิตอาสา

             3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

To top