สายตรงอธิการ

อีก 1 ช่องทางการติดต่อที่ dru@dru.ac.th หรือจะกรอกฟอร์มนี้

สายตรงอธิการ

หมายเหตุ หากเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้เเจ้งเบาะแส โดยข้อมูลรายละเอียดจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด

To top