ประวัติมหาวิทยาลัย

              มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจุดกำเนิดครั้งแรกจากการตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี อาชีวศึกษา ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยรับนักเรียน ที่สำเร็จจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 2 ปี สาขาการช่างสตรี ในระยะแรกฝากเรียนที่โรงเรียนช่างสตรีพระนครได้

 • พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนี้
  • University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา
  • Guangxi Agricultural Vovational College of People’s Republic of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนี้
  • The National University of Laos, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • Nanchang Institute of Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • Fu Zhou Chuangxin Voeational College, สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนี้
  • Mean Chey University, กัมพูชา
  • Thai Nguyen University, เวียดนาม
  • Hainan College of Foreign Studies, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • Yunnan College of Business Management, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • Kunming University, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไต้หวัน
 • พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนี้
  • Dali University, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไต้หวัน
  • National Pingtung University, ไต้หวัน
  • Trans World University, ไต้หวัน
  • National Taipei University of Technology (Taipei Tech), ไต้หวัน
  • University Mahasaraswati Denpasar, อินโดนีเซีย
  • Technological University of the Philippines, ฟิลิปปินส์
 • พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย University of Miyazaki ญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ไต้หวัน
 • พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan College of Business Management สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thurgau University of Teacher Education สมาพันธรัฐสวิส
 • พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal University ,Guangxi Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นเองหลายหลักสูตรและทำการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมให้เป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใช้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
 • พ.ศ.2548 ได้ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เป็นผลทำให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเป็น มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547
 • พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
 • พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยู่ในวิทยาลัยครูกลุ่มที่แปด เปลี่ยนไปอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” ตามประกาศข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัย พ.ศ.2528 ให้วิทยาลัยครูดำเนินงานร่วมกัน เรียกว่า สหวิทยาลัย
 • พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยู่ในวิทยาลัยครูกลุ่มที่แปด ตามข้อบังคับของสภา การฝึกหัดครูว่าด้วยการบริหารกลุ่มวิทยาลัย
 • พ.ศ.2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร 2 ปี (ค.บ. 2 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นครั้งแรก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาสำหรับภาคนอกเวลา รับครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.) ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ส่งเข้ารับการอบรม
 • พ.ศ.2519 ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
 • พ.ศ.2514 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเป็นครั้งแรก
 • พ.ศ.2513 กรมการฝึกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี เป็นวิทยาลัยครูธนบุรี
 • พ.ศ.2512 เปิดสอนภาคนอกเวลาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นครั้งแรก
 • พ.ศ.2504 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี มีนโยบายที่จะผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เช่นเดียวกับโรงเรียนฝึกหัดครูอื่นๆ
 • พ.ศ.2498 โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาโอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังคงทำหน้าที่ผลิตครูอาชีวศึกษา
 • พ.ศ.2495 กรมอาชีวศึกษา ได้จัดซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของ เจ้าพระยาพลเทพฯ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เสนบดีกระทรวงเกษตราธิการ ณ  เลขที่ 190 ถนนอิสรภาพ ตำบลวัดกัลยาณ์ อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี  เพื่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา

              มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษามีภาระหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตคุณภาพเป็นนักวิชาชีพที่ดีพัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนางานในหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

To top