ตราประจำ


             ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

             สีประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี