การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

n มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดการเรียนการสอน วันที่ 5 กันยายน2564 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และระบบการเรียนการสอน
 ออนไลน์ (E-learning) ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://e-learning.dru.ac.th/ กดที่ Login Guest ==> [คู่มือ] เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

n สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

nนักศึกษาสามารถเข้าระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th/entry/

Øตารางเรียน

Øให้นักศึกษาเข้ายืนยันการขอรับสิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ตามมติคณะรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ที่เว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_regdru.php

Ø ใบรายงานตัว (กรณีที่นักศึกษายังไม่จัดส่ง)

              ขอให้นักศึกษาจัดส่งเอกสารรายงานตัว กลับมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเอกสารการรายงานตัวทางไปรษณีย์มายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วย

1) ใบรายงานตัว                                         4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)

2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป                           5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ                      6) สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (ห้ามขีดคร่อม) 

nระบบสารสนเทศนักศึกษา เว็บไซต์https://reg.dru.ac.th/registrar/home.aspประกอบด้วย

Øคู่มือขั้นตอนการตรวจสอบตารางเรียนผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th/2017/pdf/manual_timetable_64.pdf

Øคู่มือขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน  ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th/2017/pdf/manual_paidform_64.pdf

Øคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.dru.ac.th/s/5yc5f

ช่องทางการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 เบอร์มือถือ094-795-4174

Facebook:https://www.facebook.com/REGDRU/


สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2325-2010 ต่อ 2103, 2015 - 2017 เบอร์มือถือ 092-107-6510

Facebook:https://www.facebook.com/REG.DRUSP/

 

  • แจ้งข้อมูลการใช้งาน DRU E-Mail, Digital Literacy ได้ที่ mail dl@dru.ac.th
  • สิ่งที่นักศึกษาต้องเข้าไปทดสอบ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
  1. DRU TEST ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่   https://lc.dru.ac.th
  2. Digital Literacy ทดสอบผ่านทาง https://www.dru.ac.th/exam_baseline/