เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างความภาคภูมิใจและรักษ์ในความเป็นไทย ส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติดในทุกรูปแบบ และปลูกจิตสำนึกสร้างความเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ให้นักศึกษา

 

ที่มา : http://news.dru.ac.th/news/DNS000001483/?fbclid=IwAR2JHom3zrS-W4gXv2ZwMzVjYljhTSzxs1jIjy5X8BLEV5UEss8BPAsiQxw