การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีการปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงาน โดยมีการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากกิจกรรมประกาศเจตจำนงค์สุจริตแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ผู้บริหารอธิบายด้วยสื่อวีดิทัศน์ ITA : การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ เกิดทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

นอกจากนี้ในที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นำ infographic ในการเผยแพร่ข้อมูล เป็นการปลูกฝั่งค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการงดรับ ของขวัญของฝากทุกเทศกาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีการชี้แจ้งในที่ประชุมให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงการงดรับ ของขวัญของฝากทุกเทศกาล และมีการกล่าวในการประชุมถึงสโลแกนที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยึดถือความถูกต้องเป็นใหญ่ สุจริตใจในการทำงาน”

ที่มารูปภาพ : งานประชาสัมพันธ์
image

แหล่งที่มา : http://news.dru.ac.th/news/DNS000001418/