เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิถีชุมชนย่านกะดีจีนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การประชุมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิถีชุมชนย่านกะดีจีนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และผู้นำชุมชมในย่านกะดีจีน มีส่วนร่วมการประชุมตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อการดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานของชุมชนย่านกะดีจีนต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนย่านกะดีจีนกับมหาวิทยาลัย

ที่มา : http://news.dru.ac.th/activity/