มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จึงมีการปลูกฝั่งค่านิยมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงาน โดยมีการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการงดรับ ของขวัญของฝากทุกเทศกาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต