เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดการประชุมร่วมกันวางแผนเบื้องต้น ถึงความเป็นไปได้ และแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขา Arts Education Management ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ดร.กริช ภัทรภาคิน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย สาขาศิลปะ อาจารย์นาฏศิลป์ เจ้าหน้าที่วิเทศฯ และตัวแทนรับนักศึกษาจากจีน ซึ่งจะได้มีการตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา : http://news.dru.ac.th/activity/