คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 543/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ITA5
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2563