เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใหม่ 35 สถาบัน สำหรับการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC และ The Asia Joint Conference on Computing: AJCC เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือและทำความเข้าใจกับการดำเนินงานของกรรมการประจำห้อง และภายในงาน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมนำเสนองาน จำนวน 12 ผลงาน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา : http://news.dru.ac.th/activity/ 

ข่าวอื่น ๆ ในฉบับเดียวกัน : https://www.dru.ac.th/drunews/uploads/newsletter/20200221051715pdf8.pdf