ผศ.ดร.ยุวลักษณ์เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีพร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีรับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
ชั้น 5อาคาร100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 13 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี และดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจากองคมนตรี

วันที่14 มกราคม 2563ผศ.ดร.ยุวลักษณ์เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี, ผศ.แอนนา พายุพัด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1(151)/2563 ด้าน ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี พร้อม ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระดับตำบล เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน ผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

วันที่15 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วย รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี และอาจารย์ธนพล สมพลกรัง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มา : http://news.dru.ac.th/Newsletter/

ข่าวอื่น ๆ ในฉบับเดียวกัน : https://www.dru.ac.th/drunews/uploads/newsletter/20200116091357pdf3.pdf