เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวางแผนร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ที่มา : http://news.dru.ac.th/Newsletter/

ข่าวอื่น ๆ ในฉบับเดียวกัน : https://www.dru.ac.th/drunews/uploads/newsletter/20200116091357pdf3.pdf