ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี