เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ร่วมกันวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการจัดระบบการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) เพื่อจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว

ที่มา : http://news.dru.ac.th/Newsletter/

ข่าวอื่นๆ ในฉบับเดียวกัน : https://www.dru.ac.th/drunews/uploads/newsletter/20191031095130pdf44.pdf