เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ ห้อง 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิทยากรโดยนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการมาตรฐานและประเมินผล รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ที่มา : https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS00000955/