เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการจัดการประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย จังหวัดสมุทรปราการ” โดยมีนายชัยพจน์จรูญพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการและมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย”
โดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีณ ห้องประชุมอาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม)ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ

ที่มา : http://news.dru.ac.th/Newsletter/

ข่าวอื่น ๆ ในฉบับเดียวกัน : https://www.dru.ac.th/drunews/uploads/newsletter/20191017071137pdf42.pdf