สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมสืบสานงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 ครั้งที่ 84 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 – 08.00 น. โดยนำการแสดงเพลงพื้นบ้านเข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ริมคลองสำโรงบริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ควบคุมการแสดงโดย อ.นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอ.สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงโดยนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ที่มา :http://news.dru.ac.th/Newsletter/

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS00000906/

ข่าวอื่น ๆ ในฉบับเดียวกัน : https://www.dru.ac.th/drunews/uploads/newsletter/20191017071137pdf42.pdf