เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ที่ห้องสัมนาชั้น1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูปแบบการเป็นผู้ประกอบการรายจิ๋ว (Micro Business) ของผู้เกษียณอายุภาคอุตสาหกรรมในอำเภอบางพลี ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ สร้างรายได้หลังจากเกษียณอายุการทำงาน

 

ที่มา :http://news.dru.ac.th/Newsletter/

https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS00000885/

ข่าวอื่น ๆ ในฉบับเดียวกัน : https://www.dru.ac.th/drunews/uploads/newsletter/20191011080920pdf41.pdf