การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
# รายการ
1 อธิการบดีมอบนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
2 โครงการ/กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี พ.ศ. 2563
3 infographic การเผยแพร่ข้อมูลปลูกฝั่งค่านิยมสุจริต
4 5 Steps คิดก่อนแชร์
5 โครงการ/กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี พ.ศ. 2563