มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
# รายการ
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสใน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในปี พ.ศ. 2562
2 การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8 เล่มการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสใน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในปี พ.ศ. 2562