การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
# รายการ
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากร
2 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
3 เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
4 อธิการบดีมอบนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของนักศึกษา
6 การปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงาน โดยมีการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
7 infographic การเผยแพร่ข้อมูลปลูกฝั่งค่านิยมสุจริต
8 การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
9 5 Steps คิดก่อนแชร์