การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร
# รายการ
1 การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2 ลงนามบันทึกข้อตกลง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
3 อธิการบดีมอบนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยและเรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
4 รายการวิทยุที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
5 ผู้บริหารอธิบายด้วยสื่อวีดิทัศน์ ITA