เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร
# รายการ
1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2 เอกสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3 การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
4 VDO