หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล
# รายการ
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พ.ศ. 2562
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
5 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2558
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
10 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2556