การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
# รายการ
1 แผนพัฒนาบุคลากร
2 แผนพัฒนาบุคลากร
3 ประชุมคณะกรรมการบริกหารงานบุคคล
4 เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
5 คลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
6 อบรมการเขียนการผลิตและการเผยแพร่หนังสือตำรา บทความ
7 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเเละเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น
8 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
11 มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย
13 การกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
14 การดำเนินการทางวินัย