รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
# รายการ
1 รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
2 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3 http://office.dru.ac.th/www/tender/upload/analyze/ana_2562.pdf
4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562