สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
# รายการ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน