แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
# รายการ
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง