รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
# รายการ
1 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนักศึกษา (ศูนย์ภาษา)
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
3 รายงานผลสำรวจความพึงใจตามปีการศึกษา 2562 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ นักศึกษา ปี 2562
5 ความพึงพอใจ สำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน
6 ความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 ความพึงพอใจการใช้งานระบบมอบหมายงานออนไลน์