ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
# รายการ
1 สถิติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 สถิติการเข้าใช้บริการห้องศูนย์ภาษา ประจําปี 2563
3 ศูนย์คอมพิวเตอร์
4 สถิติการใช้งานระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
5 สถิติการใช้งานระบบมอบหมายงานออนไลน์