คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
# รายการ
1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2 แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
3 คู่มือการปฏิบัติงาน
4 เล่มคู่มือการปฏิบัติงาน