แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
# รายการ
1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2 ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3 ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี