การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

# หัวข้อ หลักฐาน
1 มหาวิทยาลัยมีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยทั้งมีการวางแผนร่วมกัน ตั้งแต่การทำหลักสูตร ตรวจสอบ
2 ประชุมหารือแนวทางแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ในสาขาต่างๆ กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ้าวจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตรวจสอบ
3 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา ร่วมกันวางแแผนกับมหาวิทยาลัย และร่วมดำเนินการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจ ตรวจสอบ
4 การศึกษาความต้องการ การพัฒนาชุมชนในเขตบางกอกใหญ่ ตรวจสอบ
5 จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตรวจสอบ