มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

# หัวข้อ หลักฐาน
1 มาตรการและแนวทางปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตรวจสอบ