มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

# หัวข้อ หลักฐาน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบ