มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

# หัวข้อ หลักฐาน
1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ตรวจสอบ