มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

# หัวข้อ หลักฐาน
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตรวจสอบ