แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

# หัวข้อ หลักฐาน
1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตรวจสอบ