การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

# หัวข้อ หลักฐาน
1 อบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตรวจสอบ
2 อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม ตรวจสอบ
3 โครงการอบรม สื่อสารอย่างไรได้ทั้งใจและงาน เป็นการปลูกฝังด้านการทำงานให้ถูกต้อง และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ตรวจสอบ