การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

# หัวข้อ หลักฐาน
1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบ
2 ประกาศเจตจำนง สุจริตในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบ