หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

# หัวข้อ หลักฐาน
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ตรวจสอบ
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 ตรวจสอบ
3 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่า ด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2558 ตรวจสอบ
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ตรวจสอบ
5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตรวจสอบ
6 การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ตรวจสอบ