การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

# หัวข้อ หลักฐาน
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตรวจสอบ
2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ตรวจสอบ
3 การพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบ
4 ขั้นตอนการจัดทํากรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ตรวจสอบ
5 การสรรหาคนเก่งคนดีเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ