นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

# หัวข้อ หลักฐาน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 2558-2562 เฉพาะนโยบาย ตรวจสอบ
2 แผนพัฒนาบุคลากร 2558-2562 ทั้งเล่ม ตรวจสอบ