แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะแยกย่อยเพิ่มเติมออกเป็นแต่ละปี

# หัวข้อ หลักฐาน
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ตรวจสอบ