E – Service

# หัวข้อ หลักฐาน
1 เป็นหน้าเว็บไซต์ให้นักศึกษาดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ เช่น คำร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา คำร้องลาออก เป็นต้น ตรวจสอบ
2 เว็บลงทะเบียนของนักศึกษา ตรวจสอบ
3 ระบบสารสนเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ตรวจสอบ
4 ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ ทางการศึกษา ตรวจสอบ