รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

# หัวข้อ หลักฐาน
1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกับนักศึกษา 2561 ตรวจสอบ
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ตรวจสอบ
3 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี 2561 ตรวจสอบ
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 ตรวจสอบ
5 สถิติความพึงพอใจต่อกระบวนการดำเนินงานของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ::คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี 2561 ตรวจสอบ