ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

# หัวข้อ หลักฐาน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบ
2 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562 - รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ปี 62 ทุกเดือน - รายงานปัญหาการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ตรวจสอบ
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการกับนักศึกษา ศูนย์ภาษา ตรวจสอบ
4 สถิติการใช้งานระบบมอบหมายงานออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบ
5 สถิติการใช้งานระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบ