คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

# หัวข้อ หลักฐาน
1 คู่มือนักศึกษา จะพูดถึงแนวปฏิบัติของนักศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน การชำระเงิน การขอย้ายหลักสูตร และการเพิ่มรายวิชา/การถอนรายวิชา ตรวจสอบ
2 มาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานบนระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ (บุคลากร) ตรวจสอบ
3 มาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานบนระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ (บุคลากร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจสอบ
4 มาตรฐานการให้บริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระเบียบการให้บริการห้องสมุด การบริการของชั้น 9 – 11 และงานโสตทัศนศึกษา ตรวจสอบ
5 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ตรวจสอบ
6 วงจรการปฏิบัติงานตรวจอนุมัติเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตรวจสอบ